Instrukcja obsługi interfejsu IDE do ATARI ST/STE

I. Instalacja interfejsu w komputerze

Zestaw ATARI IDE zawiera:
- obwód drukowany
- taśma łącząca interfejs z twardym dyskiem
- kabel zasilania twardego dysku (do podłączenia zasilacza)
- dyskietka z programem instalacyjnym
- instrukcję obsługi

1) Pierwszą czynnością jest podłączenie zasilania twardego dysku.
Jeżeli zastosujemy do interfejsu w miarę nowy dysk (mały pobór prądu). Można wykorzystać do zasilania twardego dysku wewnętrzny zasilacz komputera.
W przypadku skorzystania z wewnętrznego zasilacza należy:
- zdjąć górną obudowę komputera
- zdjąć ekran z zasilacza i wyciągnąć zasilacz z wnętrza komputera
- podlutowac od spodu zasilacza przewody zasilania twardego dysku.
kolory w zasilaczu CZERWONY - +5v, NIEBIESKI - +12V, CZARNY - MASA
w dołączonym kablu poszczególne kolory odpowiadają:_ - +5V, ___ - +12V, __ - MASA
- kabel zasilający można wyprowadzić przez szparę nad złączem cartridge. 
2) Włożyć płytkę interfejsu w złącze cartridge w komputerze
3) Podłączyć taśmę twardego dysku do interfejsu. Jedna z krawędzi taśmy jest koloru czerwonego. Należy 
tak włożyć taśmę aby kolor czerwony przyporządkowany był PIN1. Tak samo sprawa wygląda przy 
twardym dysku

4) podłączyć zasilanie to twardego dysku
5) sprawdzić połączenia i włączyć komputer

II. Przygotowanie dysku do pracy

Dołączona dyskietka zawiera następujące zbiory:
AUTO - podkatalog z programem obsługi CD-ROM
AT_FMT.RSC - zbiór pomocniczy do programu formatującego
DRV2P104.PRG - driver w wersji 1.04 z instalacją polskich znaków
DRV2_103.PRG - driver w wersji 1.03
DRV2_104.PRG - driver w wersji 1.04
FORMAT.PRG - Główny program obsługi

Aby przygotować dysk do pracy należy uruchomić program FORMAT.PRG. Program ten umożliwia sformatowanie dysku i jego podział na partycje. W porównaniu z komputerami PC program ma tą zaletę, że rozpoznaje automatycznie typ i parametry zainstalowanego dysku, co uniemożliwia uszkodzenie go przez nieprawidłowy dobór parametrów (liczby głowic i sektorów). Po uruchomieniu programu mamy do dyspozycji szereg funkcji podzielonych na dwie grupy w menu: "informacje" i "operacje".

W menu informacyjnym mamy następujące funkcje:
- wybór dysku (C/D) nadrzędnego lub podrzędnego.
w przypadku podłączenia więcej niż jednego dysku
(wybieramy dysk na którym będziemy dokonywać następne operacje
- informacje o typie i parametrach dysku.
- informacje o prędkości dysku.
- informacje o istniejących partycjach.
- parkowanie głowic dysku.
- wyście z programu

W menu operacje mamy:
- analizę dysku.
pozwala na dokładną analizę wszystkich sektorów na twardym dysku
- przeglądanie i poprawianie listy uszkodzonych ścieżek.
- ustawianie przeplotu.
- formatowanie fizyczne dysku.
- podział dysku na partycje.
- zerowanie partycji.
- oznaczanie złych sektorów na dysku.
- instalacja drivera dysku.
- de instalacja drivera dysku.


OPIS poszczególnych funkcji programu:

1. Wybór dysku nadrzędnego / podrzędnego.
Funkcja ta służy do wyboru dysku w przypadku gdy zainstalowane są dwa dyski twarde. W nawiasie 
wyświetlony jest aktualnie wybrany dysk do wykonywania na nim operacji (C lub D). W przypadku gdy
zainstalowany jest tylko jeden dysk, nie ma możliwości zmiany dysku na D, chyba że źle zostały usta- 
wione przełączniki konfiguracji dysku.

2. Informacje o typie i parametrach dysku.
Funkcja ta wyświetla informacje zawarte w BIOSie dysku twardego. Należą do nich informacje o typie
dysku, numerze seryjnym i typie kontrolera, liczbie cylindrów, głowic i sektorów, pojemności bufora
pamięci kontrolera, itd.

3. Informacje o prędkości dysku. Funkcja ta określa:
- czas obrotu dysku,
- czas przesuwu głowicy o jedną ścieżkę,
- czas przesuwu głowicy przez cały dysk,
- prędkość przysyłania danych z dysku,
- prędkość odczytu danych z dysku przy odczycie:
bloku 1,2,8,64,256 kolejnych sektorów.
UWAGA!!! W aktualnej wersji programu funkcja ta może nieprawidłowo działać z niektórymi typami dysków. Wynika to z faktu, że producenci nie trzymają się standardu i w różny sposób realizują funkcję przesuwu głowic dysku.

4. Informacje o istniejących partycjach.
Funkcja ta wyświetla informacje o istniejących już partycjach* na dysku (jeżeli był on już wcześniej
formatowany na ATARI).

* Partycja jest to dysk logiczny, tzn. że jeden dysk fizyczny (twardy) możemy podzielić na kilka oddzielnych dysków logicznych, widzianych przez komputer jako niezależne, pomimo tego że znajdują się na jednym dysku.

5. Parkowanie głowic dysku.
Funkcja ta umieszcza głowice dysku twardego w miejscu w którym mogą one lądować nie uszkadzając danych. Używanie tej funkcji nie jest konieczne ponieważ wszystkie nowsze dyski twarde wyposażone są w mechanizm automatycznego lądowania przy wyłączaniu zasilania. Funkcja ta również zatrzymuje dysk twardy programowo, jeżeli taka opcja jest możliwa dla danego typu dysku.

6. Analiza dysku.
Funkcja ta służy do wyszukiwania uszkodzonych ścieżek na dysku. W przypadku posiadania fabrycznie nowego dysku jej uruchamianie można sobie darować, w przeciwnym razie powinno się ją uruchomić przed formatowaniem dysku.

UWAGA!!! Funkcja ta nieodwracalnie kasuje wszystkie dane, które są zawarte na dysku.

7. Operacje na liście uszkodzonych ścieżek (bad tracków)
Funkcja ta umożliwia przeglądanie i poprawianie listy uszkodzonych ścieżek, otrzymanej przy pomocy
poprzedniej funkcji.

8. Ustawianie przeplotu.
Funkcja ta służy do ustawienia kolejności ustawienia sektorów na ścieżce. Można ją uruchamiać przed formatowaniem fizycznym dysku.

UWAGA!!! Automatyczne ustawianie przeplotu może zniszczyć dane zawarte na dysku, dlatego wskazane jest używanie tej funkcji tylko przed formatowaniem.

9. Formatowanie fizyczne dysku.
Funkcja ta służy do nadania struktury fizycznej dysku. Nie jest wskazane częste wykonywanie tej funkcji. Natomiast należy ją wykonać w przypadku, gdy występują problemy z dyskiem, lub przed pierwszym użyciem dysku używanego wcześniej na komputerze PC. Formatowanie fizyczne niszczy wszelkie dane zawarte na dysku.

10.Podział dysku na partycje.
Funkcja ta służy do podzielenia dysku twardego na jeden lub więcej dysków logicznych (max 14) i nadanie im pewnej struktury. Nadawanie struktury partycjom odbywa się automatycznie, lecz możliwa jest ingerencja użytkownika w tą operację. Mianowicie użytkownik może ustawić długość sektora logicznego partycji, liczbą sektorów na jednostkę alokacji plików (cluster), oraz liczbę pozycji w kartotece głównej.

11.Zerowanie partycji.
Funkcja ta umożliwia wyzerowanie dowolnej partycji na wybranym dysku, kasuje ona wszystkie dane zawarte na kasowanej partycji.

12.Oznaczanie złych sektorów.
Funkcja ta przeszukuje wybraną partycję i oznacza w jej FAT znalezione złe sektory, oraz inicjuje FAT.

UWAGA!!! Funkcję tą można używać tylko po zerowaniu partycji, ponieważ zeruje ona FAT, co powoduje utratę zapisanych danych.

13.Instalacja drivera dysku.
Funkcja ta instaluje na dysku procedurę ładującą i program obsługi dysku. Możliwa jest instalacja programu wewnętrznego tzn. standardowego dla danej wersji programu formatującego (znajduje się on w kodzie programu formatującego), lub zewnętrznego np. nowej wersji drivera. Zarówno driver jak i procedura ładująca umieszczana jest w boot bloku dysku twardego i jest startowana automatycznie przy starcie komputera.

14.Deinstalacja drivera dysku.
Funkcja ta wyłącza warunek automatycznego startu procedury ładującej i drivera dysku przy starcie komputera.Informacje o driverze dysku twardego.
Driver ten został napisany do wewnętrznej wersji interfejsu IDE dla ATARI ST(E) i jest to wersja 2.5x tego programu. 

Driver dysku uruchamiany jest przed startem stacji dysków i w zasadzie uniemożliwia bootowanie z tej ostatniej. Jednakże jeżeli chcemy uruchamiać ze stacji dysków to mamy do dyspozycji dwa rozwiązania:
- naciskać klawisz ALTERNATE przed startem drivera, wówczas uruchamie z twardego dysku zostanie pominięte i komputer wystartuje normalnie jak bez dysku.
- w trakcie instalacji drivera (po pojawieniu się pierwszych napisów) nacisnąć literą dysku z którego chcemy startować (np. A,C,D ...) i w tym wypadku dysk zostanie zainstalowany, a komputer wystartuje z wybranej partycji dysku. 

UWAGA GEM startuje akcesoria i desktop.inf z dysku C jeżeli ten istnieje.

III. Instalacja CD-ROM

Interfejs pozwala na podłączenie oprócz twardego dysku również napędu CD. Do drugiego złącza na taśmie na której podłączony jest twardy dysk. Następnie należy skopiować podkatalog AUTO z dyskietki dołączonej do interfejsu na twardy dysk (partycja C).

Wszelka informacja i pomoc pod adresem:

Grzegorz Pancherz
ul. Skłodowskiej 127/1/13
41-949 Piekary Śl.
tel. 0601579432
paskud@rsi.pl


Życzę przyjemnej pracy